MENU

小白节点搭建教程

March 27, 2024 • Read: 118 • 应用搭建

太详细的不讲了,国内备案域名会被屏蔽

大神的视频教程:https://www.youtube.com/watch?v=SpxTFes1B8U
文档教程:https://bulianglin.com/archives/nicename.html

安装X-UI
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/FranzKafkaYu/x-ui/956bf85bbac978d56c0e319c5fac2d6db7df9564/install.sh) 0.3.4.4

安装好访问方法 ip+端口号
密码为自己设置的,进去后,版本选1.8.3
设置.png

客户端大全
https://quantumultx.org/all-proxy-client/

兼总条贯 知至知终

无标签
最后编辑于: May 22, 2024